Zpracování osobních údajů I.

Zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy

Společnost bonusshop sro. Provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro výkon smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti .

1. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost bonusshop sro, se sídlem Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, identifikační číslo: 51423529, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka číslo 126403 / B (dále jen "správce" ).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování bonusshop s.r.o., se sídlem Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, adresa elektronické pošty info@bestbonus.cz, telefon +420 245 501 192.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem nebo uskutečnit správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení");

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, zda provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely ukládání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI DAT
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či provádění plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být Slovenská pošta, GLS, Zásilkovna, Mixhosting, Fixnet a Heureka viz. článek 5.4.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš slevový portál zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-maily nebo můžete vyjádřit nesouhlas na našich stránkách v objednávkovém formuláři. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajov.

6.2. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úradu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany správce splnit.